Om Oss


Våre lokasjoner

Stiftelsen SANA er en ideell-, humanitær-, politisk- og religiøst nøytral stiftelse med mellom­menneskelige verdier som hovedfokus. Stiftelsen har også et internasjonalt og nyskapende perspektiv knyttet opp mot internasjonal bistand, forsoningsarbeid og konflikthåndtering.

Stiftelsen SANA er morselskap for stiftelsens ulike virksomheter, asylmottak og andre aktiviteter, og har til oppgave å ivareta helheten og samordne arbeidet mellom selskapets ulike enheter. Stiftelsen SANA vil arbeide for å etablere og drive aktiviteter som fremmer kontakt og forståelse mellom ulike grupper, i tråd med stiftelsens filosofi.

 

Vedtekter for stiftelsen SANA

(Vedtatt på årsmøte 27. april 2010)

FORMÅL

Stiftelsen SANA er en ideell-, humanitær-, politisk- og religiøst nøytral stiftelse med mellom­menneskelige verdier som hovedfokus. Stiftelsen har også et internasjonalt og nyskapende perspektiv knyttet opp mot internasjonal bistand, forsoningsarbeid og konflikthåndtering.

Stiftelsen SANA er morselskap for stiftelsens ulike virksomheter, asylmottak og andre aktiviteter, og har til oppgave å ivareta helheten og samordne arbeidet mellom selskapets ulike enheter. Stiftelsen SANA vil arbeide for å etablere og drive aktiviteter som fremmer kontakt og forståelse mellom ulike grupper, i tråd med stiftelsens filosofi.

 

§ 3. STIFTELSENS GRUNNLAG

Stiftelsen har som hovedmål å etablere og drive asylmottak bygget på etiske verdier med bakgrunn i stiftelsens formål.

§ 3.1

Eventuelt overskudd av driften skal gå til styrking av Sanas formål og til andre prosjekter med hovedfokus på utvikling av mellommenneskelige verdier som fremmer sosial rettferdighet og økonomisk uavhengighet. Tiltak skal være innen flyktningarbeid, freds- og forsoningsarbeid, internasjonal vennskapsutvikling og arbeid med menneskerettigheter.

 

ARBEIDSFILOSOFI

1. Innledning

– Hovedfokus i SANA er:
– Menneskerettigheter
– Mellommenneskelige verdier
– Flyktningkompetanse hos ansatte
– Krav til deltakelse hos beboere

 

2. Bakgrunn

SANA betyr «sunnhet, helse» på latin, «mye, mange» på swahili og «edelhet» på arabisk.

 

3. Menneskesyn

Asylsøkere som kommer til et SANA-mottak møtes med vennlighet og respekt. Vi vil skape en god og aktiv hverdag for beboerne i den tida det tar å få avklart status i Norge.

SANA har tro på de mellommenneskelige idealer som etterleves i et godt nabolag eller på en positiv arbeidsplass. Vi praktiserer disse idealene bevisst i vårt daglige møte med beboere og kolleger.

Ansatte i SANA ser det som sin oppgave å være tilretteleggere, medarbeidere og medmennesker. Vi søker å bidra til et så normalt familie- og dagligliv for beboere som de juridiske, økonomiske og praktiske rammene tillater.

Ethvert menneske, uansett etnisk og kulturell bakgrunn, har ønsker om – og behov for å klare seg selv, bruke sine evner, kunnskaper og ressurser. Vi i SANA bygger vårt daglige arbeid, stolthet og identitet på nettopp dette.

 

4. Desentraliserte mottak

Beboerne skal ha en boform som er mest mulig lik den øvrig lokalbefolkning har. Derfor unngår vi institusjoner og store bofellesskap, og foretrekker egne privatleide hus og leiligheter.

I vanlige hus normaliseres asylsøkernes liv og de har en mulighet til å bli kjent med naboer, nærmiljø og lokalsamfunn.

Vår utfordring blir å balansere, tilpasse og samordne både asylsøkernes og det omkringliggende samfunnets behov og krav.

Vi har erfart at desentralisert bosetting også er en god basis for positivt samarbeid med de kommunene mottaket er etablert i.

 

5. Tillit og krav

SANA stiller krav til beboerne ved å vise dem respekt og ha tro på deres egne ressurser for å komme videre i livet. Vi legger også vekt på individuelle løsninger. Den som har spesielle behov, skal få den hjelp og oppmerksomhet som er nødvendig og mulig.

Utlendingsdirektoratet (UDI) krever at beboerne skal delta i et informasjonsprogram med samfunnsorientering. Dette plikter mottaket å legge til rette for og tilby. Beboerråd gir flyktninger mulighet til deltakelse og innvirkning på egen hverdag. Beboerrådet er en opplæring i lokalt demokrati.

SANA ønsker at beboere etter avklart status, enten de får opphold eller ikke, opplever at de har hatt en tid i SANA som har vært positiv, kvalifiserende og god. Både åpningstider og hjertedører er romslige på SANA.

Vår arbeidsfilosofi er i tråd med UDIs forståelse av integrering – den skal bidra til likeverd, deltakelse og demokrati